Duurzaamheid

Duurzaamheid en milieu

Door onze omgeving schoon te maken en vervuilde grond en AEC bodemas te reinigen, leveren we een bijdrage aan een duurzame maatschappij. Bij de uitvoering van complexe, grootschalige projecten bestaan er uiteraard ook risico's voor het milieu. Daarom gaan we altijd uiterst zorgvuldig te werk. We voldoen aan de wet- en regelgeving op het gebied van milieurisico's. Daarnaast streven we ernaar om onze milieuprestaties continue te verbeteren. Het milieumanagementsysteem dat we bij ons werk gebruiken is gecertificeerd (ISO 14001:2004).

Daarnaast is Boskalis Environmental één van de mede ondertekenaars van het Nationaal Grondstoffenakkoord.

 

CO2 Prestatieladder

De groeiende CO2 bewustwording van onze verantwoordelijkheid bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zal binnen onze organisatie de komende jaren verder worden doorgezet met daarin onder andere CO2 reductie als concrete doelstelling. In dit kader is het energiemanagementsysteem van Boskalis Nederland BV sinds 2011 gecertificeerd tegen de CO2 prestatieladder (www.skao.nl). In 2012 heeft Boskalis Nederland BV niveau 5, het hoogste niveau, op deze ladder behaald. Boskalis Environmental valt als entiteit onder dit CO2 certificaat van Boskalis Nederland BV. Klik hier voor het certificaat.

 

AEC bodemas 

Naast de reeds in praktijk gebrachte oplossingsrichting om gereinigd bodemas in te zetten als vulmateriaal/ondergrond voor wegen (waarbij geen extra maatregelen tegen uitlogen van metalen benodigd zijn) wordt door Boskalis Environmental inzichtelijk gemaakt op welke wijze het gereinigde bodemas meer hoogwaardig ingezet kan worden als grondstof. Doel daarbij is een bijdrage leveren aan de Circulaire Economie (maximaal en zo hoogwaardig mogelijk hergebruik van grondstoffen) en een grotere CO2 reductie in de keten te bewerkstellingen.

In onderstaande afbeelding wordt het interessante aspect van het bodemas reinigingsproces gevisualiseerd.

 

Afbeelding: Circular Economy by Ellen MacArthur Foundation.

Gesteld kan worden dat (rest) afval (mits brandbaar) normaal gesproken aan het einde van de levenscyclus wordt verbrand, waarbij het uitgangspunt moet gelden om de grondstoffen zo lang mogelijk in de 'techno cycle' te houden. Het bodemas werd in het verleden ongereinigd verwerkt als bodemvulling of in bouwproducten met daarbij nog potentiele risico's van uitlogen van bijvoorbeeld metalen. Om dit laatste te voorkomen moeten er ook altijd extra voorzieningen getroffen worden en blijft een potentieel milieuprobleem bestaan op de langere termijn op het moment dat er nieuwe werkzaamheden plaats moeten vinden. 

Het verdere onderzoek van Boskalis Environmental maakt onderdeel uit van de initiatieven van alle AEC's en het ministerie van I&M in het kader van de Green Deal AEC-bodemas bewerking. De doelstelling van deze Green Deal is het verduurzamen van de toepassing van AEC-bodemas. De einddoelstelling van het initiatief is het duurzaam toepassen van alle bodemassen per 2020. Middels dit initiatief wordt bijgedragen aan de "circulaire economie" door het hoogwaardig hergebruik van het materiaal, het minder gebruiken van primaire grondstoffen en het ontstaan van minder afval. 

De besparing door de vrijkomende metalen wordt bepaald door het feit dat er geen primaire omvorming meer hoeft plaats te vinden van ruwe grondstof zoals ijzererts, bauxite e.d. Er kan daarbij direct gebruik gemaakt worden van metalen vrijkomend uit het zogenoemde secundaire proces. De besparing is bepaald op basis van het vermijden van het primaire winnings- en omvormingsproces. Bijkomend voordeel is uiteraard dat er minder grondgebruik c.q. verplaatsing hoeft plaats te vinden doordat metalen uit het afval opnieuw in de technische kringloop worden gebracht. Door het verwerkingsproces van bodemas zoals door Boskalis Environmental wordt toegepast worden er aanmerkelijk meer metalen teruggewonnen uit de bodemas dan voorheen, waardoor een significante bijdrage wordt geleverd aan zowel de circulaire economie als het terugbrengen van CO2 uitstoot.

Voor Boskalis Environmental betekent Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen niet alleen iets over het eindresultaat, maar ook over de manier waarop wij dat bereiken. We ondernemen vanuit een economisch belang met een passende verhouding tussen de mens, zijn omgeving en het milieu.