Feiten en cijfers

Opdrachtgever
Havenbedrijf Rotterdam

Periode
2011

Sanering TIC/Morcon-terrein

In het Rotterdamse havengebied de Botlek ligt het voormalige bedrijfsterrein van TIC / Morcon. De grond heeft een hoge concentratie aan BYEX (benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xylenen) en VOCL's (vluchtige organochloorverbindingen) en moet worden gesaneerd, voordat er een nieuw bedrijventerrein kan komen.

TIC / Morcon Rotterdam

Boskalis Environmental kreeg van het Havenbedrijf Rotterdam de opdracht om het bedrijfsterrein te saneren. Daarbij werken we samen met zustermaatschappij Boskalis Nederland. Door de hoge concentraties aan BTEX en VOCL's in de grond gaat het om een zogenaamde 3T2F-sanering. Dit betekent dat de hoogste veiligheidskundige en arbeidshygiënische maatregelen nodig zijn. We hebben daarom een hogere veiligheidskundige (HVK'er) aangesteld voor de begeleiding van het project en we houden de omgevingslucht continu in de gaten met diverse snuffelpalen.

Afhankelijk van de fysische en chemische samenstelling van de grond, zullen we extractief of thermisch reinigen. De grond die extractief te reinigen is, zullen we afvoeren naar de reinigingsinstallatie van BMR Schiedam. onze verwachting is dat er ongeveer 27.000 ton verontreinigde grond vrijkomt. Bij de ontgraving nabij de kade plaatsen we voor de stabiliteit van de grond een damwand.

Bij het ontgravingswerk maken we gebruik van bronbemaling en open bemaling. Omdat het grondwater sterk verontreinigd is, verwerken we het in een grondwaterzuiveringsinstallatie. Vervolgens lozen we het water in de haven. Onze verwachting is dat we in totaal 18.000 m³ water zullen zuiveren.